GESCHIEDENIS
VISIE & MISSIE


GESCHIEDENIS
In 1918 staken enkele vooruitstrevende jongeren, die ook tijdens de oorlog samen de turnsport beoefenden (zij het met primitieve middelen) hun koppen bij elkaar en stichtten een turnkring. Hun doel was de jeugd een goede lichamelijke opvoeding te verschaffen om hen voor te bereiden op het harde leven dat hen te wachten stond.

Het bestuur van de Jonge Wachten was tevens ook het bestuur van de turnkring. Enkele jaren nadien in 1921 werd de turnkring een zelfstandige vereniging. J. Boey, de geestelijke vader van de turnkring, werd aangesteld als algemeen leider en eerste voorzitter. Hij wijdde zijn volledige jeugd aan de lichamelijke opvoeding van de socialistische jeugd.

In de beginjaren werd J. Boey voor de leiding van de gymnasten enkel bijgestaan door Leonard Aerts. Na verschillende succesvolle acties groeide het ledenaantal aanzienlijk en in 1924 werd zowel het bestuur als de leiding uitgebreid.

De lidmaatschapbijdrage van de leden was erg laag en bijgevolg was de financiële toestand op dat ogenblik verre van rooskleurig. Om geld in het laatje te krijgen werden acties opgezet om steunende leden te werven en werd er jaarlijks een scalafeest georganiseerd.

Huisvesting vormde het grootste probleem in de periode tussen de twee oorlogen. Er diende dan ook meermaals van zaal te worden veranderd. Maar het ledenaantal bleef groeien en een aantal afdelingen namen met succes deel aan wedstrijden in eerste categorie.

Tijdens de tweede wereldoorlog verbood de Duitse bezetter alle activiteiten. Maar de turnkring viel niet stil : de kern bleef bestaan en smeedde reeds plannen voor de toekomst.

In september 1944, net na de bevrijding, startte de bestaande kern de vereniging opnieuw op. Als aandenken aan Rik Selleslaghs, één van haar bezielende leiders, die tijdens de oorlog was terechtgesteld, werd de naam van de turnkring veranderd in "Vooruit's Turners Rik Selleslaghs".

Deze vereniging evolueerde geleidelijk naar onze turnkring VTS zoals we deze nu kennen.

VISIE & MISSIE
Missie

Turnkring VTS Willebroek vzw wil een kwalitatieve, gezonde, aangename en verantwoorde sportieve vrijetijdsbesteding aanbieden aan al haar leden. De vereniging staat open voor iedereen en dit ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, sociaal-economisch milieu, religie,...

Visie

De sociale betrokkenheid van onze vereniging komt vooral tot uiting in de bewuste keuze om de lidgelden laag te houden. Om dit te bereiken wordt enkel beroep gedaan op onbezoldigde vrijwilligers die sociaal betrokken zijn.

Turnkring VTS Willebroek wil aan haar leden een uitgebreid aanbod bieden, dat o.a. bestaat uit:


Ten einde deze disciplines op een veilige en kwalitatieve wijze aan te bieden, motiveert VTS haar medewerkers om opleidingen en bijscholingen te volgen en investeert VTS in modern en veilig materiaal.

Bovendien werkt VTS aan een stimulerende, vriendschappelijke omgeving waarin elkeen zich goed voelt.

Om te slagen in bovenstaande visie, wordt samengewerkt met:


Visie en missie kunnen enkel aangepast worden na voorlegging op de Bestuursvergadering van VTS Willebroek vzw.